Vizija

            Mokykla bus patraukli pagrindinė dešimtmetė, kurioje padedama  atsiskleisti  individualioms asmens savybėms  ir gebėjimams, mokinys (ugdytinis) mylimas, gerbiamas, juo pasitikima ir jam atsiduodama.

           Mokiniai bus ugdomi sveikoje, saugioje aplinkoje ir galės įgyti pagrindinį išsilavinimą, realizuoti  savo gebėjimus pagal individualius poreikius laisvai pasirinktoje popamokinėje veikloje ir gauti socialinę, specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą, naudotis šiuolaikine aparatūra aprūpinta biblioteka, skaitykla ir modernizuotais kabinetais.

           Mokytojai turės higienos ir techninius reikalavimus atitinkančią darbo vietą ir galės efektyviai išnaudoti darbo su ugdytiniais laiką,  realizuoti save kaip specialistai  ir  piliečiai,  tobulinti savo kvalifikaciją, laisvai  pasirinkdami formas ir metodus.     

          Mokyklos fizinės erdvės bus naudojamos mokyklos ir vietos bendruomenių švietimo, kultūros, sporto poreikiams tenkinti.

        Mokyklos valdymas bus grindžiamas demokratiniais principais, efektyvia vadyba su stipria savivaldos institucijų (mokyklos tarybos, mokytojų tarybos, tėvų komiteto, mokinių tarybos) veikla.

Misija

       Teikti privalomą pagrindinį išsilavinimą, atitinkantį valstybinius išsilavinimo standartus.

       Padėti mokiniams suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kultūrinę ir socialinę kompetenciją, būti savarankišku, veikliu ir atsakingu žmogumi.

       Ugdyti pilietiškai sąmoningą, atsakingą, gebantį naudotis įvairiais informacijos šaltiniais, pasiruošusį tikslingai veikti mokinį.

       Puoselėti tautos, miesto, mokyklos tradicijas.

       Kurti saugią aplinką mokiniams.

       Formuoti mokinio asmenybę gerbiantį, iniciatyvų, demokratišką, kompetentingą mokytojų kolektyvą.