"Ąžuolyno" progimnazijos

 

prezidentė


Gabija Kulbokaitė

PATVIRTINTA

Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos

2016-12-30  direktoriaus

įsakymu Nr. 1.3 - 221

 

 

Elektrėnų “Ąžuolyno“  progimnazijos


Mokinių parlamento nuostatai

 


1. Bendroji dalis:

1.1. Elektrėnų progimnazijos  mokinių parlamentas yra demokratinė savivaldos institucija.

1.2. Progimnazijos parlamentas – tai organizacija nesiekianti sau pelno.

1.3. Veiklos trukmė neribota.

1.4. Mokinių parlamentas kviečiamas kartą per mėnesį.

1.5  Mokinių parlamentas vadovaujasi šiais nuostatais.

2. Progimnazijos parlamento funkcijos:

2.1. Organizuoti įvairaus pobūdžio renginius.

2.2. Prižiūrėti, kaip mokiniai vykdo savo  pareigas.

2.3. Prižiūrėti, kad būtų nepažeidinėjamos mokinių teisės..

2.4. Skatinti popamokinę veiklą.

2.5. Įsijungti į įvairių visuomeninių organizacijų veiklą

2.6. Bendradarbiauti su kitomis mokyklomis.

2.7. Teikti įvairius(savo ir mokinių) pasiūlymus, skundus, pageidavimus ir prašymus mokyklos tarybai, mokyklos administracijai.

3. Mokinių parlamento rinkimai:

3.1. Mokinių parlamento nariais gali tapti visi norintys 5-8  klasių mokiniai, kreipęsi į Mokinių parlamento kuratorių iki einamųjų metų rugsėjo 30 d.. Mokinių parlamento narių įgaliojimų laikas — 2 metai. Mokinių parlamentą sudaro 30 narių (iš 5-8 klasių).

3.2. Mokinių parlamento kuratorių paskiria progimnazijos  direktorius (arba jo įgaliotas asmuo).

4. Mokinių parlamento valdybos rinkimai:

4.1 Mokinių parlamento valdybos narius renka mokinių  parlamento nariai. Rinkimai laikomi įvykusiais, kai balsavime dalyvavo 2/3 parlamento narių.

4.2  Mokinių parlamento valdybos nariai gali atsisakyti pareigų savo noru, pateikę prašymą. .

4.3    Atleidžiami iš valdybos pareigų 2/3 mokinių parlamento narių prašymu.

4.4    Atsistatydinus kuriam nors nariui, mokinių parlamento pirmininkas skiria naują narį.

5. Mokinių parlamento valdybą  sudaro:

5.1. Mokinių parlamento pirmininkas (mokinių prezidentas).

5.2. Mokinių parlamento pirmininko pavaduotojas (viceprezidentas).

5.3. Mokinių parlamento 2 sekretoriai.

6. Mokinių parlamento nario teisės:

6.1. Susirinkimus organizuoti mokyklos patalpose.

6.2. Reikšti savo nuomonę kiekvieno posėdžio metu.

6.3. Teikti siūlymus, nusiskundimus, prašymus ir pageidavimus mokyklos prezidentui, mokyklos tarybai ir administracijai.

6.4. Gauti informaciją apie mokyklos veiklą.

6.5. Atsistatydinti iš savo pareigų.

7. Mokinių parlamento nario pareigos:

7.1. Apie savo veiklą informuoti mokyklos tarybą, mokinius.

7.2. Laikytis mokinių parlamento nuostatų ir  mokinio  elgesio  taisyklių.

7.3. Padėti mokiniams spręsti mokykloje iškilusias problemas.

7.4. Aktyviai dalyvauti mokyklos veikloje, veiklos valdyme.

7.5. Dalyvauti progimnazijos tarybos ir progimnazijos parlamento organizuojamuose renginiuose.

7.6. Apie savo nedalyvavimą posėdyje pranešti iš anksto.

7.7. Atlikti savo pareigas  ir pirmininko paskirtas užduotis.

7.8. Vykdyti paskirtas progimnazijos tarybos, progimnazijos administracijos užduotis.

8. Mokinių parlamento pirmininko pareigos:

8.1. Paskirstyti pareigas ir užduotis progimnazijos parlamentui.

8.2. Informuoti visą parlamentą apie nutarimus ir svarstymus.

8.3. Atsakyti į mokinių, ir progimnazijos parlamento pateiktus klausimus.

8.4. Bent kartą per mėnesį surengti progimnazijos parlamento susirinkimą, kuriame dalyvautų visi nariai.

8.5. Stebėti, kad visi vykdytų savo pareigas ir paskirtas užduotis, nepažeistų nuostatų.

8.6. Dalyvauti visuose parlamento posėdžiuose.

9. Mokinių parlamento pirmininko teisės:

9.1. Sušaukti neeilinį progimnazijos parlamento susirinkimą.

9.2. Pateikti raštišką užklausimą progimnazijos tarybai, administracijai ir gauti atsakymą.

9.3. Esant reikalui dalyvauti pokalbiuose su progimnazijos administracija.

9.4 Esant reikalui  dalyvauti progimnazijos mokytojų tarybos  posėdžiuose.

10. Mokinių parlamento pirmininko pavaduotojo pareigos:

10.1. Pavaduoti parlamento pirmininką jam susirgus  ar išvykus

11. Mokinių parlamento sekretoriaus pareigos:

11.1. Protokoluoti parlamento posėdžius.

11.2. Tvarkyti visus parlamento dokumentus.

12. Mokinių parlamento klasių seniūnų  pareigos:

12.1. Po kiekvieno posėdžio supažindinti klasę  su  nutarimais ir svarstymais.

12.2. Dalyvauti visuose parlamento posėdžiuose.

13. Mokyklos parlamento nario atsistatydinimo priežastys:

13.1. Dėl išvykimo į kitą mokyklą.

13.2. Dėl kitų svarbių priežasčių.

14. Mokyklos parlamento nario atstatydinimas:

14.1. Nuostatų  pažeidimas.

14.2. Savo pareigų nevykdymas.

14.3. Mokinių parlamento narį pašalinimui gali siūlyti progimnazijos parlamento pirmininkas, mokyklos prezidentas, parlamento kuratorius, progimnazijos tarybos atstovai, mokinių parlamento grupė.

14.4. Mokinys nušalinamas 3/5 parlamento nariams nubalsavus už nušalinimą.

15. Posėdžių organizavimas:

15.1. Parlamento nutarimai priimami tik per posėdžius dalyvaujant 2/3 nariams.

15.2. Pirmas posėdis įvyksta rugsėjo mėnesį.

15.3. Pirmąjį posėdį sušaukia kuratorius.

15.4. Pirmininko paskyrimas:

15.4.1. Pirmininku   tampa  mokyklos prezidentas.

15.5. Kitus kandidatus į skirtingas pareigas pasiūlo pirmininkas, vėliau balsuojama.

15.6. Į posėdį atvykus mažiau negu pusei narių, posėdis laikomas neįvykusiu ir paskelbiama nauja posėdžio data.

15.7. Paskutinis mokslo metų posėdis  vyksta  gegužės  mėnesį.

16. Baigiamosios nuostatos:

16.1. Šis dokumentas yra viešas  ir  saugomas Elektrėnų „Ąžuolyno“  progimnazijoje

 

 

 

Mokyklos prezidentė                                                 Ugnė  Kučinskaitė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                 Daiva  Vileikienė

 

ELEKTRĖNŲ  „Ąžuolyno“  PROGIMNAZIJA


MOKINIŲ  PARLAMENTO  VEIKLOS PLANAS 2017  M.


Tikslas:

Efektyvinti mokinių savivaldos  veiklą mokyklos gyvenime.

 

Uždaviniai:

1. Aktyviai dalyvauti mokyklos bendruomenės gyvenime.

2. Inicijuoti   renginių  organizavimą.

3. Atstovauti mokinių interesams.

 

Eil. Nr.

Priemonės

Laikas

Atsakingas

1.

Mokinių Parlamento  susirinkimas. Veiklos 2017 m aptarimas.

Sausis

Mokinių  parlamento pirmininkas

2.

Spalvų  dienos  mokykloje. Skirta  Vasario 16

Vasaris

M. Rimkutė

3.

Prevencinė  savaitė   mokykloje „ Prieš  patyčias“

Kovas

Mokinių  parlamento nariai

4.

„Protmūšis“

Kovas

B. Purytė

5.

Susitikimas  su  LMS  atstovais.

Balandis

Mokinių  parlamento nariai

6.

„Apvaliojo“ stalo diskusija su mokytojais

Kartą per trimestrą

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.Vileikienė

7.

Susitikimas  su Kaišiadorių Giržado progimnazijos mokinių parlamentu

Kovas

D.Vileikienė, mokinių  parlamento pirmininkas

8.

Dalyvavimas  akcijoje „Darom “

Balandis

A. Kulevičiūtė

9.

Pagalba Metų mokinio rinkimuose.

Gegužė

Mokinių  parlamento nariai

10.

„Naktis mokykloje“ organizavimas

Balandžio 29

Mokinių parlamento nariai

11.

Dalyvavimas VGK , kai sprendžiamos mokinių problemos.

Esant  būtinybei

Mokinių parlamento atstovai

12.

Mokinių Parlamento   ataskaitinis susirinkimas.

Gegužė

Mokinių parlamento taryba

13.

Mokinių Parlamento veiklos plano 2017 m. patikslinimas.

Rugsėjis

Mokinių  parlamento pirmininkas

14.

Mokyklos  mokinių  Prezidento  rinkimai

Spalis

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.Vileikienė, mokinių  rinkiminė  komisija

15.

Tolerancijos  dienos mokykloje organizavimas

Lapkritis

Mokinių parlamento nariai

16.

Kalėdinio  pašto  organizavimas, 2 aukšto fojė puošimas

Gruodis

Mokinių parlamento nariai

17.

Mokinių Parlamento 2017 metų veiklos aptarimas

Gruodis

Mokinių parlamento pirmininkas

18.

„Ritmo virusas“- judriosios pertraukos

Kas  savaitę

Parlamento nariai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.Vileikienė

Mokinių  parlamento  prezidentė: Ugnė   Kučinskaitė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: Daiva   Vileikienė