PROGIMNAZIJOS TARYBA


2017-2018 M. M.


PIRMININKĖ: Aldona Kučinskienė


SEKRETORIUS: Rimvydas Kučinskas


 

NARIAI MOKYTOJAI:


 

Alma JurgelevičienėNeringa Sodaitienė

NARIAI TĖVAI:


 

 

 

 

Lina Latvaitienė

NARIAI MOKINIAI:


 

 

 

 

Gabija Kulbokaitė

Asta Juknienė

Ramunė Matonienė

Saulė Alimaitė

Gražina Grigonienė

Kristina Bružienė

Arnoldas Mikučionis

Vilija Narvydienė

Auksė Kursevičiūtė

Nojus Basevičius

Žana Kaminskienė

Paulius Sagevičius

Laura Urbonienė

Vakarė Rutkauskaitė

Remigijus Suslavičius

Kotryna Balnytė

ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PROGIMNAZIJOS

TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2017 metaiMokyklos tarybos veiklos tikslas: telkti mokyklos bendruomenę siekiant pagerinti ugdymo proceso kokybę ir            įgyvendinti svarbiausius mokyklos uždavinius.

 

Mokyklos tarybos veiklos uždavinių įgyvendinimas:

 

Eil. Nr.

Mokyklos tarybos veiklos uždaviniai

Veikla

Data

Atsakingi asmenys

1.

Skatinti mokinių, mokytojų ir tėvų iniciatyvą, sprendžiant svarbius ugdymo proceso organizavimo klausimus

 

Mokyklos tarybos veiklos plano 2017 m. sudarymas

 

2017 m. mokyklos veiklos programos svarstymas

 

Mokinių mokymosi ir lankomumo problemų svarstymas

 

Vadovėlių užsakymo patvirtinimas 2017–2018 m. m.

 

 

Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų svarstymas

2017-01

 

 

2017-01

 

 

Pagal būtinybę

 

2017-05

 

 

 

nuolat

Tarybos pirmininkas

 

O. Kanapkienė

 

 

Tarybos nariai

 

 

MT

 

 

 

MT

2.

Stebėti ir vertinti įvairias mokyklos veiklos sritis

2017 m. mokyklos biudžeto projekto ir planuojamų išlaidų svarstymas

 

2 proc. pajamų mokesčio fondo paskirstymas

 

Akcijos „Bėgu „Ąžuolynui“ organizavimas ir lėšų panaudojimas

 

Sportiškiausios šeimos rinkimų inicijavimas ir šventės organizavimas

2017-01

 

 

 

2017-10

 

 

2017-05

 

 

2017-01

Tarybos pirmininkas

 

 

A.Juknienė

 

 

R. Kučinskas

 

 

R. Kučinskas

3.

Teikti įvairiapusę pagalbą, kuriant saugų mokyklos mikroklimatą, patrauklią aplinką

Teikti informaciją mokyklos internetinėje svetainėje apie mokyklos tarybos veiklą

 

Problemų, atsiradusių ugdymo procese ar mokyklos bendruomenėje, svarstymas atsižvelgiant į mokinių, tėvų bei mokytojų interesus

 

Mokyklos vidaus įsivertinimo medžiagos analizės aptarimas

 

Siūlymų dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių  darbo, mokinių ugdymo sąlygų sudarymo, mokyklos materialinių ir intelektinių išteklių formavimo teikimas

 

Patyčių, nepažangumo ir pamokų nelankymo prevencija

 

Mokyklos tarybos ataskaita

nuolat

 

 

 

nuolat

 

 

 

 

 

2017-05

 

 

 

Esant poreikiui

 

 

 

 

Esant poreikiui

 

2017-12

A.Jurgelevičienė

 

 

 

Tarybos nariai

 

 

 

 

 

MT

 

 

 

MT

 

 

 

 

 

MT

 

Tarybos pirmininkas

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                  A. Kučinskienė