PROGIMNAZIJOS TARYBA


2016-2017 M. M.


PIRMININKĖ: Aldona Kučinskienė


SEKRETORIUS: Rimvydas Kučinskas


 

NARIAI MOKYTOJAI:


Odeta Kanapkienė

NARIAI TĖVAI:


Lina Latvaitienė

NARIAI MOKINIAI:


Ugnė Kučinskaitė

Asta Juknienė

Ramunė Matonienė

Ernesta Zaksaitė

Gražina Grigonienė

Kristina Bružienė

Monika Rimkutė

Vilija Narvydienė

Auksė Grigaliūnienė

Donatas Bučelis

Ramunė Krasauskienė

Paulius Sagevičius

Jurgita Marcinkevičienė

Aistė Kulevičiūtė

Remigijus Suslavičius

Kotryna Balnytė

IŠRAŠAS IŠ  ELEKTRĖNŲ ,,ĄŽUOLYNO“ PROGIMNAZIJOS

MOKYKLOS TARYBOS POSĖDŽIO

PROTOKOLO Nr. 2

2017-05-25

Elektrėnai

 

 

1. NUTARTA:

Pateikti tokias rekomendacijas:

Siekti mokytojų bendradarbiavimo dėl mokiniams tenkančio mokymosi krūvio.

Sugrąžinti galimybę izoliuoti mokinius, kurių elgesys pamokose trukdo dirbti kitiems mokiniams.

Aptarti sėkmingą kolegų patirtį sprendžiant „telefonų problemą“ pamokų metu.

Skirti laiko refleksijai ir metodinėms pertraukėlėms pamokose.

Maksimaliai išnaudoti IT galimybes pamokose.

Rasti mokinių ugdymo diferencijavimo galimybių 8-ose klasėse.

Diferencijuoti modulius.

 

2. NUTARTA:

Pritarti parengtam 2017–2018 m. m. vadovėlių užsakymo sąrašui.

 

3. NUTARTA:

Akcijoje „Bėgu „Ąžuolynui“ surinktus pinigus panaudoti mokinių poilsio erdvei II aukšte (prie mokytojų kambario) įrengti.

 

4. NUTARTA:

Leisti grupėje dirbti esant mažiau nei 8 mokiniams, jeigu klasė nedalinama į tris grupes.

Pagal ugdymo plano galimybes lietuvių k. pamokose dalinti aštuntas klases į grupes.

 

5. NUTARTA:

Esant galimybei vasarą pirmiausia remontuoti muzikos (mokyt. L. Kertenienė), istorijos (mokyt. N. Užkurėnienė) kabinetus, rūbines ir berniukų persirengimo kambarį.

 

6. NUTARTA:

Pritarti direktorės idėjai optimaliomis sąlygomis įsigyti modernią interaktyvią lentą.

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                              Aldona Kučinskienė

 

 

Posėdžio sekretorius                                                                                             Rimvydas Kučinskas

ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PROGIMNAZIJOS

TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2017 metaiMokyklos tarybos veiklos tikslas: telkti mokyklos bendruomenę siekiant pagerinti ugdymo proceso kokybę ir            įgyvendinti svarbiausius mokyklos uždavinius.

 

Mokyklos tarybos veiklos uždavinių įgyvendinimas:

 

Eil. Nr.

Mokyklos tarybos veiklos uždaviniai

Veikla

Data

Atsakingi asmenys

1.

Skatinti mokinių, mokytojų ir tėvų iniciatyvą, sprendžiant svarbius ugdymo proceso organizavimo klausimus

 

Mokyklos tarybos veiklos plano 2017 m. sudarymas

 

2017 m. mokyklos veiklos programos svarstymas

 

Mokinių mokymosi ir lankomumo problemų svarstymas

 

Vadovėlių užsakymo patvirtinimas 2017–2018 m. m.

 

 

Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų svarstymas

2017-01

 

 

2017-01

 

 

Pagal būtinybę

 

2017-05

 

 

 

nuolat

Tarybos pirmininkas

 

O. Kanapkienė

 

 

Tarybos nariai

 

 

MT

 

 

 

MT

2.

Stebėti ir vertinti įvairias mokyklos veiklos sritis

2017 m. mokyklos biudžeto projekto ir planuojamų išlaidų svarstymas

 

2 proc. pajamų mokesčio fondo paskirstymas

 

Akcijos „Bėgu „Ąžuolynui“ organizavimas ir lėšų panaudojimas

 

Sportiškiausios šeimos rinkimų inicijavimas ir šventės organizavimas

2017-01

 

 

 

2017-10

 

 

2017-05

 

 

2017-01

Tarybos pirmininkas

 

 

A.Juknienė

 

 

R. Kučinskas

 

 

R. Kučinskas

3.

Teikti įvairiapusę pagalbą, kuriant saugų mokyklos mikroklimatą, patrauklią aplinką

Teikti informaciją mokyklos internetinėje svetainėje apie mokyklos tarybos veiklą

 

Problemų, atsiradusių ugdymo procese ar mokyklos bendruomenėje, svarstymas atsižvelgiant į mokinių, tėvų bei mokytojų interesus

 

Mokyklos vidaus įsivertinimo medžiagos analizės aptarimas

 

Siūlymų dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių  darbo, mokinių ugdymo sąlygų sudarymo, mokyklos materialinių ir intelektinių išteklių formavimo teikimas

 

Patyčių, nepažangumo ir pamokų nelankymo prevencija

 

Mokyklos tarybos ataskaita

nuolat

 

 

 

nuolat

 

 

 

 

 

2017-05

 

 

 

Esant poreikiui

 

 

 

 

Esant poreikiui

 

2017-12

A.Jurgelevičienė

 

 

 

Tarybos nariai

 

 

 

 

 

MT

 

 

 

MT

 

 

 

 

 

MT

 

Tarybos pirmininkas

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                  A. Kučinskienė