1. Į Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnaziją (toliau – Progimnazija) mokiniai priimami vadovaujantis

Elektrėnų savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. V.TS-166 „Dėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu; Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. VI.TS-135 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. V.TS-166 „Dėl mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“, Elektrėnų savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. VII.TS-15 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus kiekviename sraute ir mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų grupėse skaičiaus, ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų grupėse skaičiaus 2023-2023 mokslo metais nustatymo.

2. Mokinių paskirstymas į klases vyksta iki priimtų mokinių sąrašų patvirtinimo. Mokinių skirstymą į klases vykdo Mokinių priėmimo komisija, tvirtina įsakymu mokyklos direktorius. Mokinių skyrimą į klases mokslo metų eigoje vykdo Progimnazijos direktorius.

3. Skirstydama mokinius į klases, Komisija vadovaujasi vaiko interesų ir gerovės, pirmumo, nediskriminavimo (visiems vaikams garantuojamos vienodos teisės nepriklausomai nuo vaiko ar jo

tėvų/globėjų rasės, kalbos, socialinės padėties ar kitokių aplinkybių), konfidencialumo, nešališkumo, skaidrumo principais ir šiais kriterijais.

4. Paskirstymo į klases kriterijai:

4.1. mokiniai į klases skirstomi pagal pasirinktą ugdymo programą;

4.2. mokiniai skirstomi į konkrečias klases tolygiai pagal lytį ir mokinių skaičių;

4.3. mokiniai skirstomi į klases pagal galimybes atsižvelgiant į tėvų pageidavimus;

4.4. jeigu pageidavimų į konkrečią klasę yra daugiau negu galimas maksimalus mokinių skaičius klasėje, į tėvų pageidavimus neatsižvelgiama, mokiniai nukreipiami į kitą(-as) klasę(-es);

4.5. mokiniai, atvykę mokytis į 2-4, 6-8 klases ar atvykę metų eigoje, skiriami į tas klases, kuriose yra laisvų vietų, atsižvelgiant į dorinio ugdymo (etikos/tikybos), antrosios užsienio kalbos, pasirinkimus;

4.6. komplektuojant klases, pagal galimybes į klases vienodu skaičiumi skiriami mokiniai, turintys PPT įvertintus specialiuosius poreikius;

4.7. komplektuojant klases, atsižvelgiama į tai, kad didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių klasėje gali būti ne daugiau kaip du.

5. Mokiniai paskirstomi į klases iki liepos 1 d.

6. Mokinių paskirstymas į klases įforminamas progimnazijos direktoriaus įsakymu.