PSICHOLOGĖ

OKSANA APANAVIČIENĖ mokinius ir tėvus konsultuoja 222 kabinete.

Savaitės diena Kontaktinės valandos Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.00 – 14.30 12.00-12.30
Antradienis 8.00 – 13.00 12.00-12.30
Trečiadienis 8.00 – 14.00 12.00-12.30
Penktadienis 8.00 -12.00 12.00-12.30

PSICHOLOGĖ

SANDRA JUDICKIENĖ kuruoja 1 – 4 klases. Mokinius ir tėvus konsultuoja 124 kabinete.

 

KONTAKTINIS DARBO LAIKAS

 

Pirmadienis                        8.00 – 14.00

Penktadienis                      8.00 – 14.00

 

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

 

KOKIOS PAGALBOS TIKĖTIS IŠ PSICHOLOGO?

Psichologas nėra gydytojas, todėl jis negali diagnozuoti ir gydyti psichikos sutrikimų. Psichologas siekia padėti besikreipiantiems asmenims išsiaiškinti, suprasti bei spręsti asmenines arba tarpasmenines su psichologine savijauta ar elgesiu susijusias problemas.

KUO PSICHOLOGAS UŽSIIMA MOKYKLOJE?

Išskiriamos kelios mokyklos psichologo veiklos sritys: psichologinis įvertinimas, konsultavimas, švietimas, psichologinių problemų prevencija.
Psichologinis įvertinimas yra specialiųjų metodikų panaudojimas siekiant nustatyti vaiko intelektinių gebėjimų stipriąsias ir silpnąsias puses, išsiaiškinti mokinio psichologinių, asmenybės ir ugdymosi sunkumų priežastis.
Psichologinis konsultavimas yra darbas su mokiniu, jo tėvais (ar globėjais) ir mokytojais siekiant išanalizuoti ir padėti spręsti su vaiko psichologine savijauta ar mokymusi susijusias problemas.
Psichologinis švietimas tai užklasinės veiklos ar klasės valandėlių metu organizuojamos paskaitos, pranešimai mokiniams, tėvams, mokytojams psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
Psichologinių problemų prevencija tai prevencinių programų, padedančių išvengti psichologinių, asmenybės ir mokymosi problemų organizavimas ir įgyvendinimas.

KADA TEIKIAMA PSICHOLOGINĖ PAGALBA MOKYKLOJE ?

• kai mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
• kai prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
• kai prašo mokytojai, gavę tėvų (globėjų) sutikimą;
• kai kreipiasi kitų institucijų atstovai, rūpindamiesi vaiko problemomis

KOKIAIS KLAUSIMAIS GALIMA KREIPTIS Į MOKYKLOS PSICHOLOGĄ?

Mokiniams rekomenduojama kreiptis:

 • jei turite bendravimo su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais problemų;
 • kai jaučiatės vieniši;
 • jei kankina nerimas, depresija, stresas;
 • jei turite mokymosi sunkumų,
 • jei turite adaptacijos problemų;
 • jei norite geriau pažinti save;
 • susiklosčius sudėtingoms jūsų gyvenimo aplinkybėms.

Tėvams rekomenduojama kreiptis į mokyklos psichologą, jei:

 • Norite sužinoti vaiko mokymosi sunkumų priežastis ir spręsti su jais susijusias problemas (mokyklos nelankymo, motyvacijos stokos, nepažangumo ir kt.
 • Norite, kad būtų įvertintos vaiko gebėjimų stipriosios ir silpnosios pusės, specialieji ugdymosi poreikiai;
 • Pastebite vaiko bendravimo sunkumus (vaikas uždaras, sunkiai užmezga santykius su bendraamžiais, patiria patyčias);
 • Vaikas turi emocinių ar elgesio problemų (perdėtas jautrumas, baimingumas, emocijų valdymo sunkumai, agresijos protrūkiai ir kt.);
 • Vaikas susidūrė su krizine situacija (tėvų skyrybos, šeimos nario mirtis, sunki trauma, patirta fizinė, emocinė ar seksualinė prievarta);
 • Siekiate sustiprinti santykį su vaiku, bendravimo ir auklėjimo įgūdžius;
 • Pasikeitė vaiko elgesys ir tėvai neatranda elgesio pokyčių priežasčių

KAIP VYKSTA KONSULTAVIMAS MOKYKLOJE?

 1. Dėl vaiko konsultavimo paprastai tariamasi atėjus į kabinetą, kur skiriamas laikas pirmai konsultacijai.
 2. Konsultacijos metu išsamiai aptariama problema, apibrėžiamas konsultacijų laikas ir susitikimų dažnumas. Taip pat sutariama, ar pagalba bus trumpalaikė ar ilgalaikė. Paprastai su vaiku susitinkama kartą per savaitę, konsultacija trunka vieną pamoką, t.y. 45 min.
 3. Informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali!

Socialinis pedagogas – tai specialistas, kurio darbo paskirtis yra teikti vaikui socialinę pedagoginę pagalbą, padėti jam geriau adaptuotis visuomenėje, progimnazijoje.

 

Socialinio pedagogo veiklos objektas –  pedagogiškai apleisti, patyrę socialinę atskirtį, turintys specialiųjų poreikių ugdytiniai – labiausiai pažeidžiama bendruomenės dalis, kuriai reikia supratimo ir pagalbos integruojantis į mokyklos, visuomenės gyvenimą.

 

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ

MILDA BOČKOVĖ 123 kabinetas

Kontaktinis darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis

9.00-11.00 val.

11:30-13:30 val.

 

11.00–11.30 val.
Antradienis

8.00-12.00 val.

 

12.00–12.30 val.
Trečiadienis

8.00-12.00 val.

 

12.00–12.30 val.
Ketvirtadienis 8.00-12.00 val.

 

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ

VIRGINIJA BARONIENĖ dirba 313 kabinete

Savaitės dienos Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.00-16.00 12.00-12.30
Antradienis 8.00-16.00 12.00-12.30
Trečiadienis 8.00-15.30 12.00-12.30
Ketvirtadienis 8.00-16.00 12.00-12.30
Penktadienis 8.00-15.00 12.00-12.30

Dokumentai

Ugdymo karjerai specialistai

 

 

Karjeros specialistė

Rasuolė Rakauskaitė

rakauskaite.rasuole@gmail.com

Karjeros specialistė

Asta Arbačiauskaitė–Dijokienė

asta.arbaciauskaitedijokiene@gmail.com

Pirmadienis 8.00 – 13.17                     312 kab.  
Trečiadienis

 

8.00 – 13.18                    108 kab.

 

 

 8.00 – 13.37                                  108 kab.

 

 

Ugdymo karjerai specialisto tikslas – ugdyti mokinių karjeros kompetencijas, padėti jiems spręsti karjeros klausimus taip, kad jie gebėtų sėkmingai plėtoti asmeninę karjerą, įgyvendinti sprendimus dėl mokymosi, saviraiškos ir darbo, savanorystės galimybių įvairiose organizacijose, sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymosi aplinkos į darbo aplinką.

Karjeros specialisto veikla: 

 • Teikti moksleiviams, tėvams ir mokytojams įvairių formų individualias ir grupines karjeros konsultavimo, informavimo, ugdymo karjerai paslaugas;
 • Organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones: pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);
 • Organizuoti mokyklos bendruomenėje įvairius karjeros renginius;
 • Teikti karjeros planavimui bei vystymui reikalingą informaciją mokiniams ir kitai mokyklos bendruomenei;
 • Supažindinti mokyklų mokinius, mokytojus, tėvus su mokykloje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis;
 • Supažindinti mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;
 • Supažindinti su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis;
 • Susipažinti su įvairiais savanorystės pasiūlymais jų galimybėmis Lietuvoje ir užsienyje;